بوف برفی
بوف برفی -  Snowy Owl
نام علمی : Nyctea Scandiacaنام انگلیسی: Snowy Owl نام فارسی: بوف برفی بوف برفی -  Snowy Owlبوف برفی -  Snowy Owl
مشخصات ظاهری: این پرنده، 53 تا 66 سانتیمتر طول دارد و پرنده ی ماده ازپرنده ی نر بسیار بزرگتر است. جغدی بزرگ و سفید رنگ است که عموما پرنده ی نر سفید یکدست است. پرنده ی ماده و پرنده ی جوان با خال های سیاه در روتنه و رگه رگه ی سیاه در زیر تنه دیده می شوند. صفحه ی صورت سفید و چشمانش زرد است. این پرنده روز پرواز بوده و پروازی پرتوان، طولانی و با شکوه دارد که در این حالت، بال هایش اندکی خمیده به نظر می رسد.زیستگاه: این پرنده در دشت ها و استپ ها به سر می برد. در ایران به ندرت، به صورت مهاجر زمستانی در ترکمن صحرا دیده می شود.حفاظت: اگرچه بوف، برفی به صورت مهاجر در ایران دیده شده، اما جلوگیری از تخریب محل های تولید مثل این پرنده برای حفاظتش کافی به نظر می رسد.