مرغ عشق (Budgerigar) یکی از اعضا کوچک خانواده طوطیها محسوب میشود و مهد آن کشور استرالیاست. در طول قرن های ۱۹ و ۲۰ هزاران جفت از این پرنده به قارههای دیگر آورده شد و خیلی... طراحی سایت مشهد
ساندویچ پانل بزرگمهر